ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
226
เดือนนี้
4,902
เดือนที่แล้ว
6,591
ปีนี้
61,506
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
334,205
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดด
สังคมก้าวหน้า พัฒนาบริการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โครงสร้างพื้นฐานดี เน้นการมี ส่วนร่วมพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม
- จัดทำโครงสร้างเพื่อพัฒนาสังคมรอบด้าน โดยจัดโครงสร้างพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย แบ่งออกเป็นภารกิจงาน ดังนี้
1.1 การส่งเสริมการศึกษา
1.2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
1.3 ส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ

พันธกิจที่ 2 ด้านการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ
- จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในสำนักงานให้เป็นเลิศ เป็นการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และประทับใจ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ เพื่อจะได้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โดยมีภารกิจงานดังนี้
2.1 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3 การพัฒนาบุคลากร

พันธกิจที่ 3 ด้านการสืบสานวัฒนธรรม
- จัดทำโครงการ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานให้มีความสมบูรณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม โดยมีภารกิจดังนี้
3.1 การส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
3.2 จัดให้มีและส่งเสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณวัตถุและโบราณสถานในตำบลป่าแดดให้มีสภาพสมบูรณ์คงคุณค่าทางวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรู้จัก

พันธกิจที่ 4 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การบริหารงานในองค์กร และส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลเข้าใจถึงหลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง พร้อมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ โดยมีภารกิจดังนี้
4.1 การบริหารงานภายในองค์กรโดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 สร้างเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนตลอดจนบุคลากรในสำนักงาน
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

พันธกิจที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จัดให้มีและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานให้มีสภาพดี โดยมีภารกิจดังนี้
5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.2 ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุด เสียหายให้มีคุณภาพ

พันธกิจที่ 6 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในตำบลและองค์กรภายนอก
- ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ประชาชนในชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนภายในตำบลมีส่วนร่วมในการบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตำบลร่วมกัน และร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการจัดทำโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีภารกิจดังนี้
6.1 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมการบริหารงานองค์กร
6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น
6.3 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกตำบลในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในตำบล
6.4 บูรณาการจัดโครงการ/กิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในระดับอำเภอ และระดับสูงต่อไป