ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
226
เดือนนี้
4,902
เดือนที่แล้ว
6,591
ปีนี้
61,506
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
334,205
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1ผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน3 เม.ย. 2566
2รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256510 ต.ค. 2565
3มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฎิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฎิบัติงาน8 เม.ย. 2565
4การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลป่าแดด8 เม.ย. 2565
5รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 เม.ย. 2565
6มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ15 มิ.ย. 2564
7มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม15 มิ.ย. 2564
8มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืิองที่ดี15 มิ.ย. 2564
9มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางการราชการ และปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน15 มิ.ย. 2564
10มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยบชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม15 มิ.ย. 2564
11มาตรการป้องกันการรับสินบน15 มิ.ย. 2564
12มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง15 มิ.ย. 2564
13มาตรการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15 มิ.ย. 2564
14หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าแดด15 มิ.ย. 2564
15คำสั่งมอบหมายหน้าที่2 ก.ค. 2563
16มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ2 ก.ค. 2563
17มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม2 ก.ค. 2563
18มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2 ก.ค. 2563
19มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2 ก.ค. 2563
20มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่าแดด25 มิ.ย. 2563

1