ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
382
เดือนนี้
8,522
เดือนที่แล้ว
5,915
ปีนี้
21,445
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
294,144
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58

ลำดับรายการวันที่
1การปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้รวบรวมโรงคัดบรรจุผลไม้5 ส.ค. 2565
2พรบ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.255030 มี.ค. 2565
3พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.256030 มี.ค. 2565
4พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253930 มี.ค. 2565
5กฎกระทรวง ฉบับที่55 (พ.ศ2543) ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.252230 มี.ค. 2565
6พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.252230 มี.ค. 2565
7ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ฉบับ 27 เม.ย. 2564
8พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25627 เม.ย. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.7 เม.ย. 2564
10ระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการช่วยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 25627 เม.ย. 2564
11หลักเกณฑ์ช่วยเหลือประชาชนภัยพิบัติฉุกเฉิน7 เม.ย. 2564
12พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.256215 ส.ค. 2562
13พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.259 พ.ย. 2561
14ระเบียงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่9 พ.ย. 2561
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่9 พ.ย. 2561
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25489 พ.ย. 2561
17รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย9 พ.ย. 2561
18พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249610 ก.ย. 2561
19พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ10 ก.ย. 2561
20พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256110 ก.ย. 2561

1