ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
295
เดือนนี้
597
เดือนที่แล้ว
8,766
ปีนี้
84,401
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
357,100
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม21 มี.ค. 2566
2การปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้รวบรวมโรงคัดบรรจุผลไม้5 ส.ค. 2565
3พรบ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.255030 มี.ค. 2565
4พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.256030 มี.ค. 2565
5พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253930 มี.ค. 2565
6กฎกระทรวง ฉบับที่55 (พ.ศ2543) ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.252230 มี.ค. 2565
7พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.252230 มี.ค. 2565
8ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ฉบับ 27 เม.ย. 2564
9พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25627 เม.ย. 2564
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.7 เม.ย. 2564
11ระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการช่วยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 25627 เม.ย. 2564
12หลักเกณฑ์ช่วยเหลือประชาชนภัยพิบัติฉุกเฉิน7 เม.ย. 2564
13พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.256215 ส.ค. 2562
14พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.259 พ.ย. 2561
15ระเบียงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่9 พ.ย. 2561
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่9 พ.ย. 2561
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25489 พ.ย. 2561
18รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย9 พ.ย. 2561
19พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249610 ก.ย. 2561
20พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ10 ก.ย. 2561

1 2   >>  >|