สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
900
เดือนที่แล้ว
1,271
ปีนี้
3,575
ปีที่แล้ว
6,119
ทั้งหมด
9,694
ไอพี ของคุณ
54.80.80.77


เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอำเมืองเชียงใหม่ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พ่อเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560
07 กรกฎาคม 2560

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเทศบาลฯ ได้มีรถขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา ณ วัดในตำบลป่าแดดและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 9 วัด ได้แก่
- วัดป่าพร้าวนอก
- วัดอรามเทพนิมิต
- วัดป่าแดด
- วัดต้นตาลโดตน
- วัดเกาะกลาง
- วัดดอนชัย
- วัดท่าใหม่อิ
- วัดใหม่รัตนาราม
- วัดวังสิงห์คำ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

     โดยมีนายกรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีในแต่ละวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรม ผู้สูงอายุ ข้าราชการ พนักงานฯ กลุ่มองค์กรสตรีแม่บ้าน และพี่น้องประชาชน


06 กรกฎาคม 2560

     วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ โรงพยาบาลประจำตำบลป่าแดด ได้มีการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมครั้งนี้ได้งบประมาณจากกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดด (สปสช.)
   โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดเป็นประธานเปิดโครงการอบรม ทั้งนี้ คุณวธุสิริ ฝั้นคำอ้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นวิทยากรในการบรรยาย
   ในการอบรมครั้งนี้มี นายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
02 กรกฎาคม 2560

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายกรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มทศม. คณะกรรมการอนุรักษ์คลองแม่ข่า และประธานลุ่มน้ำปิง ได้มีช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ และเข้าสัมภาษณ์ในส่วนของนวัตกรรมคลองแม่ข่า บริเวณหน้าวัดเทพนิมิตร ม.1 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 มิถุนายน 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาการหล่อเทียนพรรษาตามประเพณีล้านนา ประจำปี 2560

    โดยมี นายเทิดศักดิ์ แซ่เตี๋ยว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา
     ทั้งนี้ นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดกล่าวรายงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
29 มิถุนายน 2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อ แก้ปัญหายาเสพติด" โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของกลุ่มพลังมวลชนทุกฝ่ายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และมีการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาฟุตบอล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
26 มิถุนายน 2560

   วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดดโดยกองสวัสดิการสังคมได้จัด โครงการดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.11 บ้านน้ำบ่อเย็น ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
20 มิถุนายน 2560

    วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
    โดยมีนายกรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ถนนดลจิต (ถนนเลียบคลองแม่ข่าน้อย เชื่อมจากถนนวงแหวนรอบนอก) ม.5 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
09 พฤษภาคม 2560

     วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดงานพิธี "วันเทศบาล" ประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งประชาชนได้สำนึกถึงความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ และความรับผิดชอบที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
    โดยมีนากรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสารปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมุ่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
24 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 18.30 น. นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ได้เปิดกิจกรรม "ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย" ณ ศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ 7 ต.ป่าแดด ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าแดดได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าแดด,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด,โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลป่าแดด,อาสาสมัครตำรวจบ้าน ณ ตู้ยามตำรวจบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดดใต้ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลสงกานต์นี้
11 เมษายน 2560

  วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดดได้จัดโครงการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2560
     โดยนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดดเป็นผู้กล่าวรายงาน
     ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การบริการให้ความรู้ด้านการเกษตร และแจกวัสดุการเกษตรฟรี , การจำหน่ายพืชผักปลอดภัย, การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, การบริการชำระค่าไฟฟ้า, การบริการตัดผมฟรี, ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ จากศูนย์แพทย์ทางเลือกเชียงใหม่, การบริการตัดแว่นและตรวจหาต้อลมฟรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
23 มีนาคม 2560

     นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและทุกกลุ่มองค์กร ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    ในการนี้ นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลป่าแดดที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
18 มีนาคม 2560

   ด้วยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดทำโครงการวันท้องถิ่นไทยขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2560 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
    เทศบาลตำบลป่าแดด จึงความประสงค์เพื่อที่จะจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 โดยมีนายสิงห์วัน ไชยวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาฯ ณ บริเวณซอยเจ้าแม่กวนอิม หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
18 มีนาคม 2560

   วันที่ 15 มีนาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดด เดินหน้าออกกำลังกาย ตามคณะรัฐมนตรีส่งเสริมนโยบายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ สร้างข้าราชการสุขภาพดี
    โดยมี คุณพิมพ์นรา เขียวนันใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้นำออกกำลังกาย ณ เทศบาลตำบลป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15 มีนาคม 2560

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)