เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ 053-447071 หรือ โทรฉุกเฉิน 053-447079 ตลอด 24 ชั่วโมง  
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
2,243
เดือนที่แล้ว
3,950
ปีนี้
40,732
ปีที่แล้ว
26,581
ทั้งหมด
73,432
ไอพี ของคุณ
35.175.120.174
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

   1. ด้านกายภาพ

 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

          แต่เดิมในพื้นที่ตำบลป่าแดด มีชื่อเรียกว่า “ป่าแสด” ด้วยเหตุที่ว่าช่วงนั้นสภาพแวดล้อมเป็นป่าทึบจะมีฝูงนกแสดหรือนกแสก ร้องเสียงดังไปทั่ว ด้วยระยะเวลาเดินทางแห่งภาษาอันช้านานและความจดจำสืบต่อจนเลื่อนลายหายสูญแห่งอันบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ ชื่อใหม่อันมีความหมายกลับกลายเป็น “ป่าแดด” จึงเป็นชื่อของตำบลป่าแดดในปัจจุบัน

 

 

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลป่าแดด

         

       เทศบาลตำบลป่าแดด มีพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำปิงที่ไหลผ่าน เทศบาลตำบลป่าแดดเป็นระยะทาง 6.5 กิโลเมตร แม่น้ำปิงมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ ในพื้นที่ เขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลงมาทางทิศใต้ ผ่านหุบเขาเข้าสู่เขตอำเภอแม่แตง มีแม่น้ำแม่งัดไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้าย และน้ำแม่แตงไหลมาบรรจบทางฝั่งขวา เข้าสู่พื้นที่ราบลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ และมีน้ำแม่กวงซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำปิงไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้าย บริเวณพื้นที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จากนั้นแม่น้ำปิงจะไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีแม่น้ำลี้ ซึ่งไหลผ่านจากอำเภอลี้ มาบรรจบกับแม่น้ำปิงที่อำเภอจอมทองทางฝั่งซ้าย และจากอำเภอจอมทอง แม่น้ำปิงจะไหลลงไปทางใต้  มีแม่น้ำแม่แจ่มไหลมาบรรจบทางฝั่งขวา ที่อำเภอฮอด ก่อนจะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพล ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

         

     เทศบาลตำบลป่าแดด ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ  ลงวันที่ 3 มีนาคม  2538 หน้า 15 ประกาศให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 4 และได้รับการเลื่อนขั้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง เมื่อ พ.ศ.2540 และได้รับการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 และปัจจุบันได้มีประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลป่าแดด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ซึงมีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 บรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน อาคาร สถานที่ และบุคลากรให้โอนเป็นของเทศบาลตำบลป่าแดด

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล

 

                                                    

เทศบาลตำบลป่าแดด มีตราประจำเทศบาลเป็น รูปต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น ดวงอาทิตย์ 1 ดวง และแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

         ภายในวงกลมด้านในมีต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น , ดวงอาทิตย์ 1 ดวง และแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะภูมิประเทศของตำบลป่าแดดที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นพื้นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน อีกทั้งสัญลักษณ์ทั้ง 3 สิ่ง ยังหมายความรวมถึง ปัจจัยอันเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตในการดำรงอยู่และงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป

 

          ต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น เปรียบเสมือน ข้าราชการการเมืองในท้องถิ่น, พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด ซึ่งเสมือนเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน ดังต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านให้ความร่มเย็นแก่ประชาชน

          แม่น้ำ สื่อความหมายว่า พื้นที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำปิง เป็นเสมือนเส้นเลือดหลักในการหล่อเลี้ยงและหล่อหลอมให้ คณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี กลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

          ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลป่าแดด ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแดดเป็นองค์กรหนึ่งที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

          เทศบาลตำบลป่าแดด  ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มตามฝั่งซ้าย (ตะวันตก) ของแม่น้ำปิง   และมีส่วนที่ติดลำน้ำปิงเป็นแนวยาวตลอดประมาณ 6.5 กิโลเมตร

 

           ทิศเหนือ          ติดต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

           ทิศใต้             ติดต่อตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

           ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลท่าวังตาลและตำบลดอนแก้ว         อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

           ทิศตะวันตก      ติดต่อตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลสันผักหวาน อำเภอ  หางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

ลักษณะภูมิอากาศ

 

          มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน

 

ลักษณะของดิน

 

          เป็นดินร่วน

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

 

2.1  เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลป่าแดด มีพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบแบ่งเป็นหมู่บ้านตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่  จำนวน 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 

หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย       นายมนัส ใจหล้า ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านป่าพร้าวนอก    นางตุลา กิตติกุล ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดดเหนือ    นายไกร ปัญญาวงค์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านดอนชัย          นายวีระชัย ไชยมงคล ตำแหน่ง กำนัน
หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ         นายอรุณ ตีนนา ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านวังสิงห์คำ        นายสมพงษ์ วงศ์ฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดดใต้       นายตุ๋ย สมคำแดง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง       นางยุพิน ตนมิตร ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ข่าใต้         นายประเสริฐ ใหม่ปัน ตำแหน่ง ผูใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านอมรนิเวศน์     นายโสพิศ อดิเรก ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านน้ำบ่อเย็น      นายสมิง ไชยวงค์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านร้องเรือคำ      นายนพวิทย์ มอญแก้ว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านป่าแดดกลาง  นายคุณาวุฒิ อุปถัมภ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

 

2.2  การเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 11 คน  มีเขตเลือกตั้ง จำนวน 2 เขต       มาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วย

 

เขต  1 ประกอบด้วย   

1.นายพิเชฐ    ไชยคำวัง        ตำแหน่ง          ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแดด        

2. นางจำปา   มณีวรรณ          ตำแหน่ง          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

3. นายบุญโชติ ปัญญาวงค์      ตำแหน่ง          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

4. นายพอพล โตวรสกุล         ตำแหน่ง          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

5. นายพัฒนา ใจหล้า            ตำแหน่ง          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

 

 เขต  2 ประกอบด้วย

1. นายวีรพันธ์ บังคมเดช         ตำแหน่ง          รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

2. นายมานิตย์ บุญยวง           ตำแหน่ง          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

3. นายชนพัฒน์ ปัญญาตุ้ย      ตำแหน่ง          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

4. นายสุรินทร์ แดงมาลี          ตำแหน่ง          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

5. นายอุทัย พวงขันแก้ว         ตำแหน่ง          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

6. นายเจือยศ ศรีธิวงค์           ตำแหน่ง          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

 

3. ด้านประชากร               

           

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

     3.1.1 ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 3 ปี

 

หมู่ที่

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

 665

  850

 685

 851

 675

 856

2

608

696

624

719

618

713

3

489

534

491

538

482

549

4

787

877

799

879

802

885

5

522

541

522

550

535

564

6

405

469

420

480

448

506

7

893

1,056

897

1,077

922

1,105

8

471

556

477

561

476

546

9

335

365

341

365

354

368

10

625

793

627

790

617

785

11

272

287

282

294

277

301

12

1136

1,459

1,168

1,492

1,179

1,485

13

569

663

569

662

572

662

รวม

17,007

17,232

17,363

 

      3.1.2 ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

             เนื่องจากเป็นเขตชานเมือง มีการย้ายถิ่นฐานมาก ประชากรรวมจำนวนทั้งสิ้น 17,376 คน เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร  695  คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

 

          หมู่ที่

จำนวนประชากร

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

684

625

478

815

539

462

923

474

349

615

278

1,196

565

864

718

552

892

561

512

1,106

543

379

780

306

1,494

666

1,548

1,343

1,030

1,707

1,100

974

2,029

1,017

728

1,395

584

2,690

1,231

รวม

8,003

9,373

17,376

      

             จากข้อมูลจำนวนประชากรย้อนหลังสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) และข้อมูลจำนวนประชากรปัจจุบัน(พ.ศ.2562) ของตำบลป่าแดด พบว่ามีประชากรชาย หญิง เพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ 1 จึงคาดการณ์ได้ว่าจำนวนประชากรในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละ 1 เนื่องจากมีคอนโดมิเนียมสร้างขึ้นใหม่ในตำบลป่าแดดเพิ่มขึ้นโดยจำนวนประชากรดังกล่าวไม่รวมประชากรแฝง

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลตำบลป่าแดด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

 

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า 1 ปี – 15 ปี

1,395

1,309

2,704

16 ปี – 30 ปี

1,697

1,753

2,704

31 ปี – 45 ปี

1,855

2,192

4,047

46 ปี – 60 ปี

1,691

2,427

4,118

61 ปี – 75 ปี

988

1,283

2,271

76 ปี – 90 ปี

240

301

541

91 ปี – 100 ปี

12

21

33

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลตำบลป่าแดด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

 

 

4.สภาพทางสังคม

 

4.1  การศึกษา

 

*โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 806 คน ดังนี้

- โรงเรียนวัดป่าแดด ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน  192 คน

- โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  201  คน

- โรงเรียนพิมานเด็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  413  คน

 

*ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด จำนวน 1 แห่ง จำนวนนักเรียน รวม 109 คน

 

*โรงเรียนอนุบาลภัททิรา  จำนวน 1 แห่ง  จำนวนนักเรียน  รวม 123 คน

 

*ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตำบลป่าแดด  จำนวน 1 แห่ง จำนวนนักเรียน 66 คน

 

4.2  สาธารณสุข

 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล             จำนวน  1  แห่ง

- โรงพยาบาลเอกชน                                    จำนวน  2  แห่ง

- คลินิก                                                   จำนวน  9  แห่ง

- คลินิก (ทันตกรรม)                                    จำนวน  2  แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                จำนวน  7  แห่ง

 

4.3 อาชญากรรม

- มีคดีที่รับแจ้ง 127 ราย จับกุมได้ 94 ราย ผู้ต้องหา 192 คน

 

4.4 ยาเสพติด

- จับกุมได้ 175 ราย ผู้ต้องหา 190 คน

 

ที่มา : สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

 

4.5  การสังคมสงเคราะห์

 

  - จำนวนผู้สูงอายุผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้สูงอายุ (คน)

1

บ้านแม่ข่าน้อย

229

2

บ้านป่าพร้าวนอก

178

3

ป้านป่าแดดเหนือ

170

4

บ้านดอนชัย

218

5

บ้านท่าใหม่อิ

156

6

บ้านวังสิงห์คำ

157

7

บ้านป่าแดดใต้

238

8

บ้านเกาะกลาง

192

9

บ้านแม่ข่าใต้

85

10

บ้านอมรนิเวศน์

173

11

บ้านน้ำบ่อเย็น

89

12

บ้านร้องเรือคำ

218

13

บ้านป่าแดดกลาง

111

รวม

2,214

     

 

         -  จำนวนผู้พิการ

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้พิการ (คน)

1

บ้านแม่ข่าน้อย

42

2

บ้านป่าพร้าวนอก

24

3

ป้านป่าแดดเหนือ

17

4

บ้านดอนชัย

42

5

บ้านท่าใหม่อิ

22

6

บ้านวังสิงห์คำ

25

7

บ้านป่าแดดใต้

44

8

บ้านเกาะกลาง

25

9

บ้านแม่ข่าใต้

16

10

บ้านอมรนิเวศน์

18

11

บ้านน้ำบ่อเย็น

12

12

บ้านร้องเรือคำ

44

13

บ้านป่าแดดกลาง

19

รวม

350

 

 

              - จำนวนผู้ป่วยเอดส์

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้ป่วย (คน)

1

บ้านแม่ข่าน้อย

1

2

บ้านป่าพร้าวนอก

3

3

ป้านป่าแดดเหนือ

6

4

บ้านดอนชัย

4

5

บ้านท่าใหม่อิ

4

6

บ้านวังสิงห์คำ

1

7

บ้านป่าแดดใต้

1

8

บ้านเกาะกลาง

2

9

บ้านแม่ข่าใต้

3

10

บ้านอมรนิเวศน์

1

11

บ้านน้ำบ่อเย็น

1

12

บ้านร้องเรือคำ

4

13

บ้านป่าแดดกลาง

-

รวม

31

    

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าแดด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

 

 

   ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (ผู้ป่วยติดเตียง)

  - ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (ผู้ป่วยติดเตียง)     จำนวน     20   ราย

            

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน

 

5.1  การคมนาคมขนส่ง

 

ตำบลป่าแดด มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำปิง จึงมีการคมนาคมทางบกและทางน้ำ ในการคมนาคมทางบก มีถนนสายหลัก 4 สาย ได้แก่

- ถนนสายพนังกั้นน้ำปิง ทางหลวงชนบท ชม 4032  (เลียบแม่น้ำปิง) กว้าง 8 เมตร ยาว 7,891 เมตร 

  (3,320 เมตร เป็นถนนคอนกรีต และ 4,571 เมตร เป็นถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต)

- ทางหลวงหมายเลข 1141 (ถนนมหิดล) กว้าง 12 เมตร ยาว 1,180 เมตร (เป็นถนนคอนกรีต)

- ทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) กว้าง 12 เมตร ยาว 1,474 เมตร (เป็นถนนคอนกรีต)

- ทางหลวงชนบท ชม 3029 (ถนนวงแหวนรอบกลาง) กว้าง 12 เมตร ยาว 2,079 เมตร (เป็นถนนคอนกรีต)

 

ถนนภายในตำบลป่าแดด ประกอบด้วย

- พื้นถนนคอนกรีต ระยะทาง 15,740.40 เมตร

- พื้นถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ระยะทาง 30,321.50 เมตร

- รางระบายน้ำ ระยะทาง 27,461 เมตร

 

5.2  การไฟฟ้า

ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทั่วทุกครัวเรือน  จำนวน   10,235 ครัวเรือน  แบ่งเป็น

- ครัวเรือนที่เข้าถึงระบบมิเตอร์ไฟฟ้าในครัวเรือน      จำนวน   10,215  ครัวเรือน

- ครัวเรือนที่เข้าถึงระบบมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร   จำนวน        20  ครัวเรือน

 

5.3  การประปา

ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา  จำนวน   10,235 ครัวเรือน  แบ่งเป็น

- ครัวเรือนเข้าถึงระบบประปาภูมิภาค        จำนวน   5,283  ครัวเรือน

- ครัวเรือนที่เข้าถึงระบบประปาหมู่บ้าน      จำนวน  4,952  ครัวเรือน

 

5.4  โทรศัพท์

มีการสื่อสารทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล

 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ครอบคลุมทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล

 

6.ระบบเศรษฐกิจ

 

6.1  การเกษตร

    เกษตรกรจะทำการปลูก ข้าวนาปี , ข้าวนาปรัง , พืชผัก , มะม่วง , ลำไย

 

     ข้อมูลเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในตำบลป่าแดด ที่ทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลป่าแดด

 

ลำดับที่

พืชเศรษฐกิจ

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)

จำนวนเกษตรกร (ราย)

ช่วงฤดูเพาะปลูก

1

ข้าวนาปี

 24 ไร่ 1 งาน 52 ตร.ว.

2

กรกฎาคม – พฤศจิกายน

2

ข้าวนาปรัง

22 ไร่ 1 งาน 52 ตร.ว.

3

มกราคม – พฤษภาคม

3

พืชผัก

6 ไร่

30

ตลอดปี

4

มะม่วง

3 ไร่

11

เก็บเกี่ยว พฤษภาคม – กรกฎาคม

5

ลำไย

146 ไร่

81

เก็บเกี่ยว กรกฎาคม – สิงหาคม

ข้อมูลเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในตำบลป่าแดด ที่ทำการเกษตรในพื้นที่อื่นๆ (นอกเขตเทศบาลตำบลป่าแดด)

 

ลำดับที่

พืชเศรษฐกิจ

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)

จำนวนเกษตรกร (ราย)

ช่วงฤดูเพาะปลูก

1

ข้าวนาปี

147 ไร่ 2 งาน 45 ตร.ว.

19

กรกฎาคม – พฤศจิกายน

2

ข้าวนาปรัง

71 ไร่  38 ตร.ว.

7

มกราคม – พฤษภาคม

3

พืชผัก

1 ไร่ 2 งาน 20 ตร.ว.

8

ตลอดปี

4

มะม่วง

11 ไร่

20

เก็บเกี่ยว เมษายน – สิงหาคม

5

ลำไย

311 ไร่

107

เก็บเกี่ยว กรกฎาคม – สิงหาคม

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2561)

 

6.2  การประมง

การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ตั้งอยู่ที่ ณ หมู่ที่ 11 บ้านน้ำบ่อเย็น      จำนวน     1   แห่ง

 

6.3  การปศุสัตว์

 

การเลี้ยงวัว     ตั้งอยู่ ณ หมู่ 4  , หมู่ 12        จำนวน 6 แห่ง
การเลี้ยงไก่ชน  ตั้งอยู่ ณ หมู่ 11 , หมู่ 12 จำนวน 2 แห่ง
การเลี้ยงแพะ   ตั้งอยู่ ณ หมู่ 12 จำนวน 1 แห่ง

 

6.4  การบริการ

-  โรงแรม (จำนวนห้องรวม 400 ห้อง)   จำนวน 9 แห่ง
-  หอพัก (จำนวนห้องรวม 2,500 ห้อง) จำนวน 192     แห่ง
-  บ้านเช่า จำนวน 205     แห่ง
-  สถานที่จำหน่ายอาหารและร้านอาหาร   จำนวน 150     แห่ง
-  คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเม้นท์ จำนวน 6 แห่ง
-  สถานรับเลี้ยงเด็ก จำนวน 6 แห่ง
-  ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1     แห่ง
-  ศูนย์บริการล้างรถ (คาร์แคร์) จำนวน 10    แห่ง
-  โรงเรียนกวดวิชา          จำนวน 2     แห่ง
-  สถานที่นวดสปา        จำนวน 2     แห่ง
-  โรงเรียนสอนดนตรี จำนวน 1     แห่ง
-  ตลาดเอกชน จำนวน 1     แห่ง
-  ปั้มน้ำมัน จำนวน 1     แห่ง

 

6.5  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

- วัดเทพนิมิต ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่  1
- วัดป่าพร้าวนอก   ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่  2
- วัดดอนชัย  ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่  4
- วัดท่าใหม่อิ ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่  5
- วัดวังสิงห์คำ ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่  6
- วัดเกาะกลาง  ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่  8
- วัดต้นตาลโตน ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่  12
- วัดป่าแดด  ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่  13

 

6.6  อุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (มีคนงานต่ำกว่า 10 คน หรือมีทรัพย์สินถาวร ไม่เกิน 1 ล้านบาท)       จำนวน 11 แห่ง ดังนี้

-  โรงงานทำลูกชิ้น จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
-  โรงงานเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 8
-  โรงงานทำหัตถกรรม จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
-  โรงงานติดกระจก จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
-  โรงงานย้อมผ้า จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
-  โรงงานทำที่นอน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
-  โรงงานผลิตสารกรองน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
-  โรงงานเย็บผ้า จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12

 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

-  ธนาคาร                                              จำนวน  3   แห่ง
-  สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน/ปั๊มก๊าซ) จำนวน  2   แห่ง
-  ร้านค้าทั่วไป  จำนวน  89 แห่ง
-  ห้างสรรพสินค้า  (ห้างเทสโก้โลตัส) จำนวน  1   แห่ง
-  บริษัท จำนวน  105 แห่ง
-  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน  40  แห่ง

 

6.8  แรงงาน

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด  ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน เกษตรกรรม ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ลูกจ้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

 

7. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม

 

7.1  การนับถือศาสนา

 

      

 

7.2  ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีสงกรานต์ , ประเพณีลอยกระทง , ทำบุญกลางบ้าน , แห่ไม้ค้ำ , สรงน้ำพระธาตุ

 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

      - ภาษาล้านนา

      - ศิลปะการขับร้องซอคำเมือง

      - การประดิษฐ์โคมล้านนา , การตัดตุงล้านนา

      - เครื่องสักการะล้านนา ประกอบด้วย

         - หมากสุ่ม

         - หมากเบ็ง

         - ต้นผึ้ง

         - ต้นเทียน

 

 

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

 

ศิลปประดิษฐ์จากเศษผ้า , ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสบู่ , กระดาษสา , น้ำพริกตาแดง , กรอบกระจก

เว็บไซต์ : http://www.padad.go.th/index.php?_mod=b3RvcA

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

 

8.1 น้ำ

 

แม่น้ำปิง , คลองแม่ข่า

 

8.2  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเทศบาลตำบลป่าแดด

 

- พระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม

- วัดเทพนิมิต

- วัดวังสิงห์คำ

- วัดป่าแดด

- วัดป่าพร้าวนอก

- วัดดอนชัย

- วัดท่าใหม่อิ

- วัดต้นตาลโตน

- วัดเกาะกลาง