ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
232
เดือนนี้
3,639
เดือนที่แล้ว
5,955
ปีนี้
28,057
ปีที่แล้ว
68,379
ทั้งหมด
228,354
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

ลำดับรายการวันที่
1พรบ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.255030 มี.ค. 2565
2พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.256030 มี.ค. 2565
3พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253930 มี.ค. 2565
4กฎกระทรวง ฉบับที่55 (พ.ศ2543) ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.252230 มี.ค. 2565
5พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.252230 มี.ค. 2565
6ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ฉบับ 27 เม.ย. 2564
7พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25627 เม.ย. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.7 เม.ย. 2564
9ระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการช่วยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 25627 เม.ย. 2564
10หลักเกณฑ์ช่วยเหลือประชาชนภัยพิบัติฉุกเฉิน7 เม.ย. 2564
11พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.256215 ส.ค. 2562
12พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.259 พ.ย. 2561
13ระเบียงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่9 พ.ย. 2561
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่9 พ.ย. 2561
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25489 พ.ย. 2561
16รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย9 พ.ย. 2561
17พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249610 ก.ย. 2561
18พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ10 ก.ย. 2561
19พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256110 ก.ย. 2561

1