ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
157
เมื่อวานนี้
179
เดือนนี้
587
เดือนที่แล้ว
4,865
ปีนี้
10,289
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
142,207
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229

ลำดับรายการวันที่
1การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622 ก.ค. 2563
2มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี25 มิ.ย. 2563
3มาตรการป้องกันการรับสินบน 25 มิ.ย. 2563
4มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25 มิ.ย. 2563
5มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง25 มิ.ย. 2563
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 25 มิ.ย. 2563
7มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม23 มิ.ย. 2563
8มาตรการในการสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 23 มิ.ย. 2563

1